Wettelijk

BANIO Salle de bains

TVA: BE 0862 100 564

TVA: FR 93 839365665

Ninoofsesteenweg 370

B-1700 DILBEEK

BELGIQUE

Tél : 02 880 91 94

Tél : 02 899 05 04

FRANCE 

Tél : 01 84 25 13 10

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN

1. Toepassingsgebied

 

Behoudens andersluidend schriftelijk beding, zijn onze verkopen, inbegrepen de verkopen op afstand via de site Banio.be,  onderworpen aan de hieronder bepaalde algemene voorwaarden. De klant heeft er kennis van genomen tijdens de verkoopsonderhandelingen of bij de validatie van zijn bestelling.U mag deze algemene voorwaarden op een pdf bestand downloaden (zie icoon printer op de linkerkant).

Alle andere voorwaarden, tegenstrijdig of niet, worden uitdrukkelijk uitgesloten van het toepassingsgebied van onze verkopen en kunnen niet stilzwijgend aanvaard worden.

 

2. Aanvaarding van de algemene verkoopsvoorwaarden – Bestelling

 

2.1 Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, maken onze offertes het voorwerp van een specifiek schriftelijk document en binden ons slechts voor een periode van dertig dagen na hun datum.

De voorstelling van onze producten via internet, catalogi, publicitaire brochures of anders, kan niet als een offerte beschouwd worden en is vrijblijvend opgesteld. Wij behouden ons het recht voor deze te wijzigen, te vervolledigen en zelfs te rectificeren.

 Banio.be biedt sanitairproducten.

2.2 De offerte moet het voorwerp maken van een uitdrukkelijke schriftelijke aanvaarding van de klant of van de ondertekening van een bestelbon. De aanvaarding en de ondertekening impliceren het akkoord van de klant op alle voorwaarden van de offerte.

Wanneer de ondertekenaar van de offerte de uitschrijving vraagt van de factuur op naam van een derde, blijft hij solidair verantwoordelijk voor de naleving van alle verbintenissen voortvloeiende uit de offerte.

 

2.3. Wat betreft de verkopen op afstand via de site Banio.be, aanvaardt de klant onherroepelijk bij de validatie een verkoopovereenkomst af te sluiten volgens huidige algemene verkoopsvoorwaarden.

De bestelling wordt slechts aanvaard bij de ontvangst van de bevestiging per e-mail. Wij verbinden ons de bestellingen uit te voeren binnen de perken van de beschikbare stock. In geval van vergissing of in geval van onbeschikbaarheid van het produkt verbinden wij ons de klant zo spoedig mogelijk te informeren.

 Na  de bestelling wordt er door de ondernemer aan de consument een samenvatting van de bestelling en link naar deze algemene voorwaarden gestuurd.

 

2.4. Indien, na de aanvaarding van de offerte of na de ondertekening van de bestelbon, of na de validatie van de bestelling via de site Banio.be, bepaalde voorwaarden (bijvoorbeeld de leveringstermijn of de prijsverhoging van de grondstoffen en/of de verhoging van de belastingen op invoer) niet meer kunnen eerbiedigd worden wegens overmacht of omstandigheden onafhankelijk van onze wil, behouden wij ons het recht voor deze te wijzigen (bijvoorbeeld door een nieuwe leveringstermijn vast te stellen of door de verkoopprijs proportioneel aan te passen).

Deze wijzigingen zullen ter kennis gebracht worden van de klant onmiddellijk na het overkomen van het geval van overmacht of van de omstandigheid onafhankelijk van onze wil. In geen enkel geval zullen deze wijzigingen de verbreking van de verkoop als gevolg hebben, onder welke vorm ook (verbreking van de bestelling, weigering van de aflevering of van de afhaling, …), noch aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

 

3. Levering - Aflevering

 

3.1. Voor zoveel als nodig worden de leveringstermijnen slechts medegedeeld ten indicatieve titel. Ze worden nochtans altijd, naar mate van het mogelijke, in aanmerking genomen.

Wat betreft de verkopen op afstand via de site Banio.be, kiezen wij het meest doeltreffend vervoermiddel naar gelang het land en het gekozen produkt. Wij brengen de klant hiervan op de hoogte.

 

3.2. De aflevering van de goederen wordt steeds beschouwd als gebeurd te zijn in onze werkhuizen of magazijnen, zelfs in geval van levering bij de klant. Bijgevolg behoudens andersluidend beding, worden de goederen steeds vervoerd op kosten en risico’s van de klant.

 

3.3. De levering van de goederen gebeurt op het door de klant in de offerte of bestelbon aangeduide adres of bij gebreke in onze werkhuizen of magazijnen. De klant dient beschikbaar te zijn bij de levering en de plaatsen dienen toegankelijk te zijn. Bij gebreke zijn de leveringskosten en de retourkosten ten laste van de klant.

 

3.4. De leveringskosten, inbegrepen de vervoerskosten, zijn ten laste van de klant. Indien de levering het gebruik van een lift of van andere apparaten vereist, worden deze kosten door de klant gedragen. Het vervoer gebeurt telkens tot de gevel.

Wat betreft  de verkopen op afstand via de site Banio.be worden de leveringskosten bepaald naar gelang de leveringsplaats en de prijs van het produkt. Deze worden aan de klant meegedeeld bij de bestelling en worden berekend op basis van de tarieven beschikbaar op de site Banio.be.

 

3.5. Een gedeeltelijke levering van een bestelling kan in geen enkel geval een weigering of een uitstel van betaling van de geleverde goederen rechtvaardigen.

Bij toevallige afwezigheid van de klant bij de levering op de vastgestelde datum worden hem alle kosten van de tweede levering ten laste gelegd.

3.6 Belangrijk: voorzorgsmaatregelen die u moet nemen bij ontvangst van uw pakket

Open het pakket voor de vervoerder of aan het afhaalpunt om eventuele schade aan uw bestelling te constateren.

Vermeld al uw opmerkingen op de leveringsbon in aanwezigheid van de koerierdienst of weiger het pakket als u het niet-conform acht (gebroken, beschadigd product). Bewaar deze pakbon.

Let op, bij afwezigheid van opmerkingen of klachten op de leveringsbon worden de goederen geacht in perfecte staat te zijn afgeleverd.

 

4. Ruiling – Recht op herroeping

 

4.1. Behoudens andersluidend schriftelijk akkoord, worden de goederen noch hernomen, noch geruild.

Bij de aflevering van de goederen moet de klant hun hoeveelheid en hun conformiteit nagaan, dit in aanwezigheid van de persoon die deze levert. Hij dient bij de aflevering de hoeveelheidsverschillen, de niet conformiteit en de zichtbare gebreken melden op de afhalingsbon of op de leveringsbon. Hij zal voorts de verborgen gebreken die later te voorschijn zouden komen dienen te melden, dit binnen de acht dagen van hun vaststelling voor de beroepsklanten en binnen de dertig dagen van hun vaststelling voor de privé klanten.

Elke klacht dient te gebeuren door aangetekend schrijven en melding maken van de offerte of van de bestelbon, alsmede van de leveringsbon of afhalingsbon.

 

4.2. De klant beschikt over een termijn van dertig dagen om de goederen af te halen. Deze termijn begint te lopen vanaf de ter beschikkingstelling van de goederen. Na deze termijn zullen administratieve kosten in rekening gebracht worden aan de klant ten belope van 1 % van de waarde van de bestelling.

 

4.3. In geval van verkopen op afstand via de site Banio.be, en bij toepassing van de wettelijke bepalingen, beschikt de  privé klant over een herroepingsrecht betreffende de aangekochte produkten. Dit recht wordt uitgeoefend zonder penaliteit en zonder opgave van reden.

De privé klant eindgebruiker beschikt over een termijn van 14 kalenderdagen om de overeenkomst te herroepen. Hij dient duidelijk te vermelden dat hij aan de aankoop van de goederen verzaakt.

De beroepsklanten en de rechtpersonen hebben geen herroepingsrecht.

Alle klanten met een btw nummer worden beschouwd als beroepsklant.

De klant dient zijn wil te betekenen binnen de vermelde termijn en vervolgens de hieronder bepaalde procedure :

-          Het modelformulier voor herroeping, beschikbaar op de site Banio.be, per aangetekend schrijven naar Banio, Ninoofsesteenweg 370 te 1700 Dilbeek richten. De klant zal per e-mail bevestiging krijgen van de activatie van de herroepingsprocedure.

-          De goederen dienen ons teruggestuurd te worden op kosten van de klant binnen maximum 7 werkdagen na de hierboven vermelde termijn van 14 dagen, dit in hun oorspronkelijke verpakking, samen met alle onderdelen, alsmede de gebruiksnotitie.

-          Bij ontvangst van de goederen wordt een grondige controle uitgeoefend.

            Geen enkel retour zal aanvaard worden indien de goederen uitgepakt, beschadigd of zichtbaar gebruikt werden door de klant zodat ze niet meer verkoopbaar           geworden zijn. Indien de oorspronkelijke verpakking beschadigd is, is het           verboden op de verpakking te schrijven. Ten laatste binnen de 30 dagen van hun   ontvangst  wordt de klant hiervan verwittigd.

      -     De terugbetaling van de door de klant betaalde bedragen geschiedt binnen de 30    dagen van de hierboven vermelde controle.

            Indien de klant een overdreven gebruik gedaan heeft van de goederen t.o.v. zijn    herroepingsrecht zal hem een schadevergoeding in rekening kunnen gebracht         worden.

De klant zal geen herroepingsrecht kunnen uitoefenen in geval de goederen gefabriceerd of aangepast werden volgens door hem gevraagde specificiteiten.

Alle producten met een leveringstermijn van 2 weken is beschouwd als gepersonnaliseerd voor de klant.

Het modelformulier voor herroeping is ook beschikbaar vie deze link:

https://www.banio.be/nl/content/9-formulaire

 

5. Waarborgen – Dienst naverkoop

 

5.1. Wij kennen aan onze privé klanten de wettelijke waarborg toe over de geleverde goederen en in voorkomend geval de bijzondere waarborg van de fabrikant. Aan onze beroepsklanten kennen wij een contractuele waarborg toe. Behoudens andersluidend beding is zij beperkt op één jaar. De btwplichtige klant en de rechtpersonen worden beschouwd als een beroepsklant.

 

5.2. De waarborg dekt de goederen met uitzondering van de arbeidskracht.

Elke verplaatsing, alsmede de demontage en retour kosten vallen ten laste van de klant.

 

5.3. De waarborg dekt slechts de teruggenomen produkten. Er bestaat geen enkel waarborg voor de ter plekke gebleven produkten.

 

5.4. Inzake zichtbare gebreken dekt de waarborg slechts de conformiteitgebreken bestaande op het ogenblik van de levering. Inzake verborgen gebreken, zal de waarborg slechts spelen voor zover de goederen conform de regels van de kunst en overeenkomstig de montage-instructies geplaatst werden en voor zover zij gebruikt werden conform de gebruiksrichtlijnen. De klant zal in geen enkel geval een tekort aan uitleg van de montage-instructies mogen inroepen. Deze zijn bestemd voor beroepsinstallateurs waarop de gebruiker in principe beroep dient te doen.

De waarborg zal hoe dan ook uitgesloten worden in geval van gebrek aan onderhoud van de goederen of beschadiging door kalk of elk andere corrosieve stof. Hetzelfde geldt voor een tekort aan verluchting van de plaats of in geval van niet correcte installatie.

 

5.4. In geval van aankoop van onze goederen bij een derde, installateur of niet, zal de waarborg van deze laatste spelen vervolgens de voorwaarden hierboven bepaald.

 

5.5. Behoudens andersluidende overeenkomst, wordt geen enkele waarborg toegestaan op de tentoongestelde modellen die zouden te koop zijn. Hetzelfde geldt voor de modellen die het voorwerp uitmaken van  bijzondere kortingen.

 

6. Offerte – Prijs - Betaling

 

6.1. Onze prijzen worden altijd in euro en zonder BTW meegedeeld. De vervoerkosten worden afzonderlijk aangerekend op onze facturen.

Wat betreft de verkopen op afstand via de site Banio.be zijn de leveringskosten niet in de prijs begrepen (zie punt 3).

Onze prijzen worden meegedeeld onder voorbehoud van elke manifeste typografische fout.

Onze prijzen zijn geldig en tegensprekelijk t.o.v. Banio tot een maand na de datum voorzien voor de levering.

De prijzen die online vermeld worden op de site Banio.be kunnen desgevallend schommelen in het kader van een promotie actie voor een korte termijn. Deze prijzen zijn 21% BTW inclusief.

Onze verantwoordelijkheid kan in geen enkel geval betrokken worden in geval van prijsschommeling. Wij kunnen daarenboven niet gehouden worden tot de terugbetaling van eventuele prijsverschillen.

 

6.2. Onze leveringen zijn contant betaalbaar. Een voorschot van 30% dient betaald te worden binnen de acht dagen van de aanvaarding van de offerte en/of van de ondertekening van de bestelbon. Het saldo dient betaald te worden bij de levering of bij de afhaling.

De niet-betaling van het voorschot binnen de voornoemde termijn maakt ons offerte nietig. Elke latere betaling van het voorschot zal een proportionele verlenging van de levertijd tot gevolg hebben. In geval van prijsverhoging, omwille dat onze offerte nietig zou geworden zijn, zal de prijs desgevallend aangepast worden.

Voor de bestellingen bevestigd via Banio.be dient de betaling integraal tussenkomen bij de validatie van de bestellingen.

 

6.3. Alle administratieve kosten in verband met de niet-betaling van onze facturen op hun vervaldag, alsmede alle invorderingskosten, zullen ten laste van de klant gelegd worden. In voorkomend geval zal het bedrag van de factuur met 10% verhoogd worden, met een minimum van 75 € en een maximum van 2.500 €, dit als forfaitaire schadevergoeding.

 

6.4. Een bezwaar betreffende onze facturen zal slechts ontvankelijk zijn voor zover het per aangetekend schrijven gebeurt binnen de acht dagen van hun ontvangst.

 

6.5. De verkochte en geleverde goederen blijven ons eigendom zolang alle verschuldigde bedragen niet volledig zijn en dit ongeacht de overdracht van risico aan de klant.

De beroepsklant verbindt er zich voorts toe de goederen niet te verkopen, te plaatsen of af te staan zolang zij niet werden betaald. Hij verbindt er zich bijgevolg toe deze te bewaren ten einde geen verwarring te scheppen met andere goederen zodat zij als ons eigendom erkend kunnen worden.

 

7. Verbreking van de koopovereenkomst

 

In geval van verbreking van de overeenkomst ten laste van de klant kan een vergoeding geeist worden op grond van het werkelijke brutoverlies, te weten de verkoopprijs toegestaan aan de klant verminderd met de aankoopprijs van de produkten bij de fabrikant.

 

8. Plaatsing

 

Behoudens andersluidend uitdrukkelijk beding maken de plaatsing, montage, en aansluitingen niet het voorwerp van onze verkopen. Alle problemen betreffende de installatie vallen onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de klant of zijn installateur.

 

9. Wetgeving – Gerechtelijke bevoegdheid

 

De Belgische wetgeving is van toepassing op al onze verkopen.

De verkopen op banio.be respecteren de BeCommerce-gedragscode.

In geval van betwisting, van welke aard ook, zullen enkel de rechtbanken van Brussel bevoegd zijn.

Voor buitengerechtelijke beslechting van consumentengeschillen heeft de Europese Unie een online platform ("ODR-platform") opgericht waartoe u zich kunt wenden. U kunt het platform onder http://ec.europa.eu/consumers/odr/ vinden.